Influencer
Category
Subscribers
Audience country
Avg. views
Avg. reactions
Avg. comments
1
HOA BAN FOOD @HoaBanFood
Travel & Tourism
2.6MVietnam710.8K10.9K0
2
Challenge Me - Hãy Thách Thức Tôi @NamChallengeMe
Travel & Tourism
2.5MVietnam1.5M26.5K2.3K
3
Khoai Lang Thang / Food and Travel @Khoai Lang Thang / Food and Travel
Travel & Tourism
1.4MVietnam964.9K21.1K1.2K
4
Nhịp Sống Tây Bắc @Nhịp Sống Tây Bắc
Travel & Tourism
779.1KVietnam359.7K5K770
5
SAPA TV @nguyenvanchuong100
Travel & Tourism
576.1KVietnam433.8K3.6K545
6
NHÓM CƠM HẾN @NhomComHen
Travel & Tourism
467.4KVietnam163.8K6.4K372
7
HOA BAN CAMP @HOA BAN CAMP
Travel & Tourism
417.6KVietnam32.7K67937
8
Cuộc Sống Miền Núi @Cuộc Sống Miền Núi
Travel & Tourism
388.5KVietnam17.6K1K72
9
Hanoi Travel @Hanoi Travel
Travel & Tourism
365.1KVietnam92.2K1.1K126
10
Nếm TV @Nếm TV
Travel & Tourism
319.5KVietnam32.5K1.2K227
11
vịt trời yên thế @vịt trời yên thế
Travel & Tourism
307.5KVietnam29.9K345296
12
GÁI BẢN @GÁI BẢN
Travel & Tourism
273.1KVietnam197.9K2K473
13
Quang Vinh @haidang
Travel & Tourism
262.1KVietnam104.6K2.7K402
14
Yêu Máy Bay @Yêu Máy Bay
Travel & Tourism
252.5KVietnam41.1K717148
15
Quang Chau @quangchau224
Travel & Tourism
251.1KVietnam39K51191
16
Hành Trình Hoang Dã @KieuDong2405
Travel & Tourism
207.7KVietnam32.2K70086
17
Funny Hùng @Funny Hùng
Travel & Tourism
199.1KVietnam77.6K1.9K408
18
BẢN SẮC DÂN TỘC @BẢN SẮC DÂN TỘC
Travel & Tourism
183.1KVietnam28.7K43086
19
Nhịp Sống Miền Núi @Nhịp Sống Miền Núi
Travel & Tourism
167.5KVietnam47.4K1.2K158
20
Hoa Ban Tây Bắc @Hoa Ban Tây Bắc
Travel & Tourism
157.5KVietnam136.7K1.5K431
21
Street Food Thảo Vy @Street Food Thảo Vy
Travel & Tourism
156.1KVietnam62.7K43993
22
Kop Dinh Travel @kopminhtoan
Travel & Tourism
145.5KVietnam11.3K55897
23
Tung Tang TV @Tung Tang TV
Travel & Tourism
130.1KVietnam234K1.3K273
24
Chan La Cà @Chan La Cà
Travel & Tourism
119.1KVietnam64.6K4.4K543
25
Guufood @Guufood
Travel & Tourism
108.4KVietnam22.3K291229
26
Luc tang tv @Luc tang tv
Travel & Tourism
79.5KVietnam88K906592